Logo van JouwThuis

Disclaimer

Website voorwaarden
Deze website en de daarop aangeboden diensten worden onder de hierna volgende voorwaarden door Jouw Thuis (een initiatief van Portaal) ter beschikking gesteld. Door hiervan gebruik te maken, ga je onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden.  We raden je aan ze goed door te nemen voor je de website gebruikt. Portaal behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen en de wijziging gaan in vanaf het moment van publicatie van de wijziging. Check daarom regelmatig deze voorwaarden voor eventuele aanpassingen

Algemeen
Deze website www.JouwThuis.com is een website van Stichting Portaal (in deze voorwaarden en op deze website aangeduid als “Portaal”). Stichting Portaal is gevestigd Beneluxlaan 9 te Utrecht en geregistreerd onder nummer 30038487 bij de Kamer van Koophandel en bereikbaar via info@portaal.nl.

Toegestaan en verboden gebruik
De gebruiker kan zonder enige verplichting de website en alle gegevens met betrekking tot aangeboden diensten en producten raadplegen voor zijn eigen persoonlijke gebruik.

Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van deze website, de daarop gepresenteerde informatie en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om onder een valse naam of door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.

Het is strikt verboden om de gegevens die via deze website beschikbaar worden gesteld voor enig eigen commercieel doel te gebruiken. Dit houdt onder meer in dat het strikt verboden is om deze gegevens geheel of gedeeltelijk zonder schriftelijke toestemming van Portaal:

  • te verzamelen en op te slaan in een eigen database;
  • te gebruiken voor her-publicatie op andere websites, online diensten of online of offline publicaties; of
  • te gebruiken voor het ongevraagd toezenden van aanbiedingen of informatie over eigen producten of diensten.

Disclaimer en aansprakelijkheid
Aan de inhoud en juistheid van de op deze website weergegeven informatie wordt veel aandacht besteed. Portaal kan echter niet instaan voor de continue beschikbaarheid en juistheid van al de op deze website voorkomende gegevens.

Behoudens gevallen van bewuste misleiding, is Portaal niet aansprakelijk voor fouten of onvolledigheden in de aangeboden gegevens ten aanzien van aangeboden diensten en producten. Met name geldt dat aangegeven afmetingen en oppervlaktes niet gegarandeerd zijn en schattingen kunnen betreffen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze voorwaarden en alle diensten van Portaal is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.